Kristianstads Sotnings AB

Sotning

Regelbunden sotning minskar risken för bränder samtidigt som en väl rengjord eldstad även minskar förbrukningen av energi.
Att det skall sotas styrs av Lagen om skydd mot olyckor och det är Kommunen som fastställer intervallerna för sotning.


Avgiften för sotning fastställs av kommunen.

Meddelande om att sotning kommer att utföras skickas ut via brev minst 14 dagar innan arbetet skall ske. Glöm inte att meddela om tiden inte passar för Er. För ej avbeställd tid debiteras en kostnad.

Glöm inte att ställa fram stegen innan sotaren kommer!


Specifikation av de vanligaste fristerna för sotning & brandskyddskontroll i Kristianstad kommun

Värmepannor

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Eldning med fasta bränslen te.x ved eller flis
3ggr/år
3 års intervall
Pannor med keramisk inklädnad och ansluten ackumulatortank
2ggr/år
3 års intervall
Pellets
1ggr/år
6 års intervall
Olja
1ggr/år
6 års intervall
Gas
Sotas ej
6 års intervall


Lokaleldstäder

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Notering
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd
1 ggr/år
3 års intervall
Enligt förtydligande från Räddningsverket, Diarienr 174-6378-2008, där trivsel eldning definieras som korta eldningscykler någon gång per vecka. En eldningscykel är tre timmar och ved förbrukning räknas till 3 kilo.
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd
1ggr/3:e år
6 års intervall
Detta ger en förbrukning på ca 1 kubikmeter per år vid trivseleldning. Vid längre eldningscykler eller vid en förbrukning på mer än 500kg räknas eldstaden som primär uppvärmnings-källa. Normaltorkad ved är ca 470kg/kubikmeter


Fritidshus

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Eldstaden är belägen i ett fritidshus
1 ggr/3:e år
6 års intervall