Sotning

 

 

Regelbunden sotning minskar risken för bränder samtidigt som en väl rengjord eldstad även minskar förbrukningen av energi.

 

Att det skall sotas styrs av Lagen om skydd mot olyckor och det är Kommunen som fastställer intervallerna för sotning.  

 

 

Avgiften för sotning fastställs av kommunen.

 

Meddelande om att sotning kommer att utföras skickas ut via brev ca 10 dagar innan arbetet skall ske. Glöm inte att meddela om tiden inte passar för Er. För ej avbeställd tid debiteras en kostnad.

 

Glöm inte att ställa fram stegen innan sotaren kommer!

 

---------------------------------------------------------------------------------

Specifikation av de vanligaste fristerna för sotning & brandskyddskontroll i Kristianstad kommun

 

 

Värmepannor

 

Typ av anläggning  Sotning    Brandskyddskontroll
Eldning med fasta bränslen
t.ex. ved eller flis   
3 ggr/år     3 års intervall                        
Pannor med keramisk in-
klädnad och ansluten
ackumulatortank
2 ggr/år     3 års intervall                        
Pellets 1 ggr/år     6 års intervall                        
Olja 1 ggr/år     6 års intervall                        
Gas Sotas Ej     6 års intervall                        

 

Lokaleldstäder

 

Typ av anläggning     Sotning Brand-skydds-kontroll Notering
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd               1 ggr/år       3 års intervall Enligt förtydligande från Räddningsverket, Diarienr 174-6378-2008, där trivsel eldning definieras som korta eldningscykler någon gång per vecka. En eldningscykel är tre timmar och ved förbrukning räknas till 3 kilo.
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd 1ggr/3:e år 6 års intervall

Detta ger en förbrukning på ca 1 kubikmeter per år vid trivseleldning. Vid längre eldningscykler eller vid en förbrukning på mer än 500kg räknas eldstaden som primär uppvärmnings-källa. 

Normaltorkad ved är ca 470 
kg/kubikmeter    

 

Fritidshus

 

Typ av anläggning  Sotning    Brandskyddskontroll
Eldstaden är belägen i
ett fritidshus
1 ggr/3:e år 6 års intervall                        

 

 

 

KSAB © 2019 • KRISTIANSTADS SOTNINGS AB • ksab@ksab.se • Websidan producerad av Månsson Media

Vi arbetar för Din trygghet -www.ksab.se