Kristianstads Sotnings AB

Brandskyddskontroll

Syftet med införandet av brandskyddskontroll är att man i ett tidigt skede skall kunna upptäcka fel och brister i anläggningen och därmed förebygga att skador på människor och egendom uppstår till följd av brand.

Vid brandskyddskontroll skall hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

1.) Sotbildning och beläggning
2.) Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
3.) Temperaturförhållanden
4.) Tryckförhållanden och täthet
5.) Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela anläggningen samt tak och takskyddsanordningar. Detta gör att den som utför brandskyddskontrollen måste ha tillträde till alla delar av fastigheten som skorstenen passerar.

Intervallerna för brandskyddskontrollen fastställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nedan har vi gjort en förteckning på de vanligaste intervallerna


Specifikation av de vanligaste fristerna för sotning & brandskyddskontroll i Kristianstad kommun

Värmepannor

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Eldning med fasta bränslen te.x ved eller flis
3ggr/år
3 års intervall
Pannor med keramisk inklädnad och ansluten ackumulatortank
2ggr/år
3 års intervall
Pellets
1ggr/år
6 års intervall
Olja
1ggr/år
6 års intervall
Gas
Sotas ej
6 års intervall


Lokaleldstäder

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Notering
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd
1 ggr/år
3 års intervall
Enligt förtydligande från Räddningsverket, Diarienr 174-6378-2008, där trivsel eldning definieras som korta eldningscykler någon gång per vecka. En eldningscykel är tre timmar och ved förbrukning räknas till 3 kilo.
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd
1ggr/3:e år
6 års intervall
Detta ger en förbrukning på ca 1 kubikmeter per år vid trivseleldning. Vid längre eldningscykler eller vid en förbrukning på mer än 500kg räknas eldstaden som primär uppvärmnings-källa. Normaltorkad ved är ca 470kg/kubikmeter


Fritidshus

Typ av anläggning
Sotning
Brandskyddskontroll
Eldstaden är belägen i ett fritidshus
1 ggr/3:e år
6 års intervall