Brandskyddskontroll

 

 

Syftet med införandet av brandskyddskontroll är att man i ett tidigt skede skall kunna upptäcka fel och brister i anläggningen och därmed förebygga att skador på människor och egendom uppstår till följd av brand.

 

Vid brandskyddskontroll skall hänsyn tas till hur brandskyddet
påverkas av:

            

1.) Sotbildning och beläggning                   

2.) Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

3.) Temperaturförhållanden

4.) Tryckförhållanden och täthet

5.) Drift och skötsel

 

Brandskyddskontrollen omfattar hela anläggningen samt tak och

takskyddsanordningar. Detta gör att den som utför brandskyddskontrollen

måste ha tillträde till alla delar av fastigheten som skorstenen passerar.

 

Intervallerna för brandskyddskontrollen fastställs av Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap.

 

Nedan har vi gjort en förteckning på de vanligaste intervallerna

 

---------------------------------------------------------------------------------

Specifikation av de vanligaste fristerna för sotning & brandskyddskontroll i Kristianstad kommun

 

 

Värmepannor

 

Typ av anläggning  Sotning    Brandskyddskontroll
Eldning med fasta bränslen
t.ex. ved eller flis   
3 ggr/år     3 års intervall                        
Pannor med keramisk in-
klädnad och ansluten
ackumulatortank
2 ggr/år     3 års intervall                        
Pellets 1 ggr/år     6 års intervall                        
Olja 1 ggr/år     6 års intervall                        
Gas Sotas Ej     6 års intervall                        

 

Lokaleldstäder

 

Typ av anläggning     Sotning Brand-skydds-kontroll Notering
Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd               1 ggr/år       3 års intervall Enligt förtydligande från Räddningsverket, Diarienr 174-6378-2008, där trivsel eldning definieras som korta eldningscykler någon gång per vecka. En eldningscykel är tre timmar och ved förbrukning räknas till 3 kilo.
Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme i vilken den är uppställd 1ggr/3:e år 6 års intervall

Detta ger en förbrukning på ca 1 kubikmeter per år vid trivseleldning. Vid längre eldningscykler eller vid en förbrukning på mer än 500kg räknas eldstaden som primär uppvärmnings-källa. 

Normaltorkad ved är ca 470 
kg/kubikmeter    

 

Fritidshus

 

Typ av anläggning  Sotning    Brandskyddskontroll
Eldstaden är belägen i
ett fritidshus
1 ggr/3:e år 6 års intervall                        

 

 

 

KSAB © 2019 • KRISTIANSTADS SOTNINGS AB • ksab@ksab.se • Websidan producerad av Månsson Media

Vi arbetar för Din trygghet - www.ksab.se